Comité de salut public

From NapoleonWiki
Jump to: navigation, search

Wohlfahrtsausschuss. 6. April 1793 - Oktober 1795.